iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Schrijfwijzer

Schrijfwijzer

Een ver­za­me­ling opmer­kingen in wil­le­keu­rige volgorde met meer of minder voor de hand liggende tips bij het schrijven voor een pa­ro­chieblad of pa­ro­chie­web­site.

Let op: wij hebben ook de wijs­heid niet in pacht en sommige opmer­kingen zijn misschien gechargeerd, discutabel of zelfs omstreden, maar dit zijn de regels waar wij ons aan proberen te houden.

Less is more

Less is more is een gouden regel, die zeker opgaat voor titels. Een titel moet zo kort mogelijk zijn, na­tuur­lijk zonder de essentie te verliezen. Een subtitel mag wel wat langer, maar ook niet ellenlang!
In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister!

Tussenregels

Bedenk dat de lezer gebaat is bij witregels tussen de alinea’s, plekken waar hij even kan rusten. Ook illus­tra­ties kunnen hierbij heel goed helpen. Uiteraard hangt dit af van hoe moei­lijk een tekst is, de doel­groep en je kunt ook overdrijven, maar ga er vanuit dat je lezers kwijtraakt als je alinea’s te lang worden.

Tussenkopjes

Tussenkopjes maken een tekst veel beter te ver­werken dan een tekst met alleen maar dezelfde grootte tekens. Bovendien kunnen lezers veel ge­mak­ke­lijker terugvinden waar ze gebleven zijn, als ze even zijn afgeleid tijdens het lezen.

Nooit met een tijdsbepaling beginnen

Maak het een gewoonte om een bericht niet met een tijdsbepaling te beginnen. Begin met het thema van een bij­een­komst, een be­lang­rijke spreker of een opzien­ba­rende con­clu­sie, maar niet met “Op zater­dag 10 mei werd een symposium gehouden over de vrij­heid van meningsuiting”.

Gebruik van tijdsbepalingen

Omdat de tijd vliegt en berichten op een website niet ‘bij het oud papier belanden’ zijn tijdsaandui­dingen als jongstleden, vorige week of komende maand niet handig op een website. Voor je het weet is niet meer dui­de­lijk wat wordt bedoeld.

Punten en komma’s

Type vóór een punt, komma of dubbele punt nooit een spatie.
Type achter een punt, komma of dubbele punt altijd één spatie.

Titels, subtitels en tussenkoppen krijgen achteraan nooit een punt.

Als een zin eindigt op een afkorting, vervalt de einde-zin-punt.

Beperk het gebruik van drie puntjes in berichten. Als je gedachte­puntjes toepast, gebruik dan altijd drie puntjes, nooit twee, vier of vijf, ook niet als ze aan het einde van een zin staan...

Cijfers

Richtlijnen:

 • getallen tot twintig: twee, negen, zeventien, achtste;
 • tientallen tot honderd: twintig, vijftig, tachtigste;
 • honderdtallen tot duizend: drie­hon­derd, negen­hon­derd;
 • duizendtallen tot en met twaalf­dui­zend: zes­dui­zend, tien­dui­zendste;
 • de woorden miljoen, miljard, biljoen, enz.: vier miljoen, zeven miljardste.

Die laatste woorden kunnen gecom­bi­neerd worden met cijfers: 22 duizend, 123 miljoen, 16 miljard (of 22.000, 123.000.000, 16.000.000.000, etc.). Dat is om lange rijen nullen te voor­ko­men.

Overige getallen worden vrijwel altijd in cijfers weerge­ge­ven, omdat uit­schrij­ven in woorden te veel ruimte inneemt en bovendien minder dui­de­lijk is. In getallen van vijf of meer cijfers markeert een punt de duizendtallen: 70.000, 234.000, etc. In getallen van vier cijfers kan de punt worden weg­ge­la­ten: zowel 7.600 is mogelijk als 7600, en zowel € 2.300 als € 2300.

IBAN

De voorge­schre­ven schrijfwijze van een Neder­lands IBAN nummer is 4+4+4+4+2 tekens.

Zet nooit het woord IBAN direct vóór een IBAN nummer - het is ondui­de­lijk waar het nummer begint en 18 tekens zijn van zichzelf al intimiderend genoeg, laat staan 22 tekens!

suboptimaal: IBAN: NL83 RABO 0179 9793 45
beter: IBAN rekening­num­mer: NL83 RABO 0179 9793 45

Verder kan het IBAN nummer het beste aan het begin van een regel staan om te voor­ko­men dat het over twee regels wordt ver­deeld.

Als je een lijstje met IBAN rekening­num­mers onder elkaar zet, gebruik dan een niet-proportioneel lettertype zoals Consolas of Courier New. Zodoende krijg je een net lijstje van allemaal even brede kolommen.

Telefoon­num­mers

Voeg bij vermel­ding van een telefoon­num­mer altijd het net­num­mer toe.
Zorg ervoor dat een telefoon­num­mer altijd helemaal op één regel staat.
Spaties in het abonnee­num­mer maken het vaak beter lees­baar:

 • 0418 - 63 25 04
 • 073 - 612 54 88
 • 06 - 10 20 30 40

Nieuwe pagina

Gebruik in de tekstver­wer­ker geen meer­vou­dige Enters om naar de volgende pagina te gaan.

Met een Ctrl-Enter kun je een ‘harde pagina-overgang’ toevoegen.
(met Ctrl-Shift-Enter kun je een ‘harde kolom-overgang’ toevoegen)

Opsom­ming

In de meeste gevallen is het beter om een opsom­ming te gebruiken in plaats van een lange volzin. Als je bij­voor­beeld drie ver­schil­lende manieren om aan meer in­for­ma­tie te komen, wilt noemen, gebruik dan een lijst met stippen:

suboptimaal: Meer in­for­ma­tie kunt u krijgen door te bellen met 0418-680067 of door een e-mail te sturen naar wim@imoose.nl. Ook op de website www.imoose.nl is veel in­for­ma­tie te vinden.
beter:
 • 0418-680067
 • info@imoose.nl
 • www.imoose.nl

Details

Het is een aanrader om onderaan een aan­kon­di­ging de details nog een keer op te sommen. Zet onder een tussenkopje ‘Details’ dingen als datum, tijd, locatie, telefoon­num­mer, e-mailadres, website, enz. puntsge­werk op een rijtje, zodat de lezer het in één oogopslag kan vinden en niet uit de tekst hoeft te sprokkelen. Dat de in­for­ma­tie dan dubbel in het bericht staat (voor zover de ruimte het toelaat) is beslist niet erg!

Aanhalingstekens

Gebruik alleen voor citaten dubbele aanhalingstekens. Gebruik voor andere zaken waarvoor aanhalingstekens gebruikt kunnen worden (een thema, een titel van een boek, een uitdruk­king) enkele aanhalingstekens. In plaats van het gebruik van enkele aanhalingstekens kan ook cursief gebruikt worden.

Zet aanhalingstekens om een citaat af te sluiten alleen achter de punt als het citaat een hele zin (of meerdere zinnen) bevat. In alle andere gevallen, hoort het sluit-aanhalingsteken vóór de punt.

Bronvermel­ding

Vermeld de bron onderaan een bericht als je het (deels) hebt overgenomen. Vermeld onder een foto of illus­tra­tie wie hem heeft gemaakt of waar hij vandaan komt. Ere wie ere toekomt.

Let bij­zon­der op copyrights van teksten en foto’s. Kranten en tijd­schriften schromen soms niet om flinke bedragen te claimen via een brief van een advocaten­kantoor en ook fotografen claimen soms via de beroeps­ver­eni­ging een vergoe­ding voor het gebruik van hun foto’s. Sommige foto’s en illus­tra­ties (en teksten) mogen vrij gebruikt worden mits de auteur wordt vermeld (Creative Commons licentie).

Hoofd­let­ters

Het gebruik van hoofd­let­ters is minder strikt en vaak af­han­ke­lijk van conventie en smaak. Het is be­lang­rijk om hier in ieder geval con­se­quent mee om te gaan. Voor een pa­ro­chieblad of website, waar meerdere mensen voor schrijven, is het dus toch goed om hier afspraken over te maken.

Dit is wat wij adviseren:

 • spreker is Mgr. Hendriks
 • geor­ga­ni­seerd door Bisdom Haarlem-Amster­dam
 • de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie
 • katho­lie­ke, chris­te­lijke en islami­tische - allemaal kleine letters
 • de liturgie van de katho­lie­ke Kerk (instituut)
 • Het dak van de katho­lie­ke kerk (gebouw)
 • St. Martinus­kerk en Heilig Hart­kerk (kerk eraan vast)
 • de Heilige Geest (Heilig ook hoofd­let­ter)
 • het sacra­ment van de Doop
 • het Vormsel (sacra­ment)
 • de Eerste Heilige Communie of Eerste H. Communie (sacra­ment)
 • de Eucha­ris­tie­vie­ring en de H. Mis
 • het Weesgegroet en het Onze Vader
 • Rozen­krans en Rozenhoedje

Meer bronnen

Er zijn op internet diverse websites die helpen bij spelling, synoniemen en stijl.
 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.